Get Adobe Flash player


Niestety w ostatnim czasie odnotowujemy nasilenie się korzystanie ze świadczeń co spowodowane jest głównie tym, że pacjenci nie korzystają ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach 08.00 - 18.00. Dlatego przypominamy, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu (bezwględnie dzwonimy pod num,er 999 lub 112)
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Czego nie można uzyskać korzystając z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godz. między 8-18.

 

Dyrekcja SPZOZ w Nowym Tomyślu informuje wszystkie przyszłe matki, że nawiązało współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i od 17 października do 31 grudnia 2014r. umożliwia w ramach oddziału ginekologiczno-położniczego honorowe oddanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Co to są komórki macierzyste: to pierwotne, niewyspecjalizowane  komórki, które mają olbrzymi potencjał do namnażania się oraz wyjątkowe zdolności do przekształcania się w wyspecjalizowane komórki tworząc w ten sposób tkanki. Znajdują się one m.in. w krwi pępowinowej.

Krew pępowinowa jest bogata w jedyne w swoim rodzaju komórki macierzyste, posiadające unikatowe zdolności do samoodnowy i przekształcania się w inne komórki, np. mięśniowe, nerwowe, komórki krwi, które dają początek tkankom naszego organizmu. Ponadto komórki z krwi pępowinowej mają przewagę nad komórkami pochodzącymi z innych źródeł (szpiku i mobilizowanej krwi obwodowej), ponieważ są bardziej pierwotne i mają dziesięciokrotnie większe zdolności regeneracyjne. Przede wszystkim jest większy potencjał komórek krwi pępowinowej. Ponadto ich stosowanie znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia powikłań po przeszczepie,  ale i też łatwiejszy jest dobór dawców do przeszczepu, ponieważ dopuszczalna jest większa niezgodność miedzy dawcą, a biorcą.

Dzięki temu wykorzystuje się je od lat w medycynie odbudowując lub zastępując uszkodzone komórki. Dzięki ich właściwościom możliwe jest wyleczenie wielu różnorodnych schorzeń w tym chorób nowotworowych krwi.

Pobranie krwi pępowinowej jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne zarówno dla matki jak i nowo narodzonego dziecka. Nie stanowi żadnego obciążenia dla ich organizmów. Pobrania dokonuje się po urodzeniu dziecka. Co ważne samo łożysko, z którego pobierana jest krew zazwyczaj traktowane jest jako odpad biologiczny i po porodzie jest utylizowane.

Dlatego nie marnujmy tak cennego materiału!!!

Pobieranie i przetwarzanie komórek macierzystych krwi pępowinowej nie budzi żadnych wątpliwości natury moralnej i etycznej. Jest też popierane przez Kościół Katolicki.

Wszelkich bliższych informacji można uzyskać bezpośrednio u personelu medycznego oddziału ginekologiczno-położniczego oraz poradni ginekologiczno-położniczej przy SPZOZ w Nowym Tomyślu.


 

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego wszystkim pracownikom Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,  za trud codziennych obowiązków i pełnej poświęcenia pracy na rzecz i o życie drugiego człowieka składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z udanych akcji ratunkowych, ale i także spokojnych dyżurów.

przypomnienie;
13 października przypada Dzień Ratownictwa Medycznego, które zostało powołane Ustawą z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Patronem święta jest błogosławiony Gerard, założyciel zakonu szpitalników.

 

Dyrekcja SPZOZ w Nowym Tomyślu informuje, iż w listopadzie 2014r. rusza kolejna edycja Szkoły Rodzenia z miejscem zajęć w pomieszczeniach szpitalnych. Zainteresowane przyszłe matki serdecznie zapraszamy.

 

 

W związku z pytaniami przyszłych matek dotyczących oferowanych przez Szpital warunków porodu poniżej przedstawiamy link do bazy porodówek prowadzonej przez Fundację "Rodzic po ludzku"

http://www.gdzierodzic.info/placowka/szukaj?province_id=7&city=&zipcode=6-067&distance=30

 

W związku z licznymi wątpliwościami z jakimi zwracają się do nas rodziny pacjentów kierowanych do zakładów opiekuńczo-leczniczych Dyrekcja SPZOZ w Nowym Tomyślu przypomina:

Zasady kierowania w ZOL/ZPO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej:
§ 5. 1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 ust. 1, są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej "skalą Barthel", otrzymał 40 punktów lub mniej. W przypadku dzieci do ukończenia 3. roku życia nie dokonuje się oceny skalą Barthel.
2. Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych ( Dz. U. z 2012 poz. 731), skierowanie do zakładu opiekuńczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie złożonego przez pacjenta (świadczeniobiorcę) wniosku o wydanie takiego skierowania, które wraz z dołączonym kompletem dokumentów określonych w Rozporządzeniu, pacjent składa bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu opiekuńczego.
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyjęcie  do ZOL :
- wniosek o wydanie skierowania składany do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
- skierowanie do zakładu opiekuńczo leczniczego oraz zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego)
- wywiad pielęgniarski
- zaświadczenie lekarskie
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodu pacjenta (świadczeniobiorcy) - aktualny na dzień złożenia wniosku

Poniżej przedstawiamy obowiązujące wzory druków z możliwością ich pobrania. Jednak zwracamy uwagę, że lekarz kierujący do zakładu opiekuńczo leczniczego oraz zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego winien być w posiadaniu ww druków.

Zasady odpłatności za pobyt w ZOL/ZPO:

Świadczenia finansowane w ramach umowy z NFZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej:
§ 4.2. Świadczenia gwarantowane obejmują:
1)   świadczenia udzielane przez lekarza;
2)   świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
3)   rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
4)   świadczenia psychologa;
5)   terapię zajęciową;
6)   leczenie farmakologiczne;
7)   leczenie dietetyczne;
8)   zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczym;
9)   edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.
§ 4.3. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
1)   badania diagnostyczne;
2)   leki.
§ 4.4. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest finansowany w 40% ze środków publicznych (zgodnie z zapisem ww rozporządzenia)

Świadczenia finansowane ze środków własnych pacjenta

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w świadczącym całodobowe usługi zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Miesięczną opłatę ustala się co do zasady w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, jednakże tak ustalona kwota "nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej". Podstawą obliczenia limitu ceny za wyżywienie i zakwaterowanie dla konkretnego świadczeniodawcy jest zatem jego miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 
Więcej artykułów…

Sonda

Czy na naszej stronie znajdują się potrzebne informacje dotyczące Szpitala
 

Dziękujemy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama