przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm./ na dostawę materiałów opatrunkowych, pieluch jednorazowych i obłożeń operacyjnych.

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/07 /15

Termin składania ofert: 01.06.2015 godz. 10:00