Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/SP/01/19      

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Ogłoszenie o sprzedaży

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu oferuje do sprzedaży:

I. Przedmiot sprzedaży:

Pakiet nr 1 System higieny osobistej producent: ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. rok prod. 2001/2002 –

w skład systemu wchodzi podnośnik Bolero Model: CEB 6000, max udźwig 150 kg. „system zarządzania kąpielą” do którego montuje się wannę oraz wanna. Wartość księgowa 14 215,68 zł.

          

Pakiet 2 Wanna porodowa rok produkcji 2007 – akrylowa wanna o wymiarach ok 180 cm x 95cm. Wanna stwarza odpowiednie warunki przygotowania ciężarnej do porodu. W ostatnich dziesięciu latach wanna nie była wykorzystywana. Wartość księgowa 14 533,29 zł    

Pakiet nr 3 Aparat RTG SAXO 3310 nr fabryczny KO 441372, rok produkcji 2004, data rozpoczęcia eksploatacji 28.02.2005r. Aparat jest niesprawny. W trakcie przeglądu technicznego stwierdzono nieprawidłowości w prądach i wykresie kV. Wartość księgowa urządzenia 72 368,41 zł

                                                   

II. Informacje ogólne

 1. Ogłoszenie ma charakter publiczny.
 2. Ogłoszenie przeprowadza się w formie pisemnej (zbieranie ofert).
 3. Aparat zostanie sprzedany osobie, która zaoferuje najwyższą kwotę.
 4. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest podpisanie przez Kupującego oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym.
 5. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa Kupujący.
 6. Istnieje możliwość składania ofert częściowych na poszczególne sprzęty (pakiet nr 1, 2 lub 3)
 7. Sprzedający zalecana wizję lokalną. Termin musi być wcześniej ustalony ze Sprzedającym.

III. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

 1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.
 •  zaparafowany na każdej stronie wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2.

IV. Sposób porozumiewania się ze Sprzedającym

 1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:00 – 14:30.

V. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć
w terminie do dnia 07.11.2019 r. godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl – Sekretariat Dyrektora p. nr 3.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO” nie otwierać przed 07.11.2019 r. do godz.10:15. Otwarcie ofert w dniu 07.11.2019 r. godz.10:15.

Przedmiot można obejrzeć do dnia 06.11.2019 w godzinach od 8:00 do 12:00 w terminie uzgodnionym wcześniej ze Sprzedającym. Osoby zainteresowane obejrzeniem sprzętu winny się skontaktować z ww. osobami telefonicznie lub w siedzibie Sprzedającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój nr 5  do dnia 5 listopada 2019 r.

OSOBA DO KONTAKTU:

Karolina Kandulska, Ewa Kapusta   tel. kontaktowy: 61/ 44 27 312

VI. Cena aparatu

 1. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto. Aparat będzie mógł być sprzedany osobie, która zaproponuje najwyższą cenę. Cena nie może być niższa niż 10 % wartości księgowej
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.

VII. Informacje o formalnościach

 1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani e-mailem o wyborze lub o unieważnieniu ogłoszenia bez dokonania wyboru.
 2. Kupujący, który złoży ofertę z najwyższą ceną jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży oraz po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
 4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Dyrektor zwróci się drogą
  e-mail lub faxem do oferentów, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym przez Dyrektora, dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż zaoferowane w złożonych po raz pierwszy ofertach.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia jeśli cena oferty najkorzystniejszej (o najwyższej cenie) będzie niższa niż 10% wartości urządzenia.
 7. Oferty będą rozpatrywane chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o sprzedaży.
 8. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§1 i 2 KC).