Nr sprawy: SPZOZ_NT.DZP.226.01.20                                                               Nowy Tomyśl, 17.07.2020r.

Ogłoszenie o sprzedaży

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu oferuje do sprzedaży:

I. Przedmiot sprzedaży:

Pakiet nr 1 Polonez Kombi 1,6 MPI,

 1. nr rejestracyjny: PNT K 989
 2. rok produkcji: 2000
 3. data pierwszej rejestracji: 9.01.2002
 4. nr identyfikacyjny (VIN):SUPB40CEHYW178436
 5. wskazania drogomierza: 568 038 km
 6. dopuszczalna masa całkowita: 1630 kg.
 7. rodzaj nadwozia: 5 drzwiowe kombi
 8. rodzaj paliwa: gaz/ benzyna
 9. pojemność/moc silnika: 1598 cm3
 10. liczba miejsc: 5
 11. rodzaj skrzyni biegów: 5 biegowa manualna
 12. rodzaj napędu: tył

Wyposażenie pojazdu:

Immobiliser, koło zapasowe, hak, blokada skrzyni

Stan pojazdu:

Pojazd w stanie technicznym adekwatnym do przebiegu i roku produkcji, silnik sprawny, uszkodzona pompa paliwa elektryczna.

Badanie techniczne ważne do 30.10.2018r, ubezpieczenie OC do 31.12.2020 r.

Sprzedawca nie odpowiada za braki w wyposażeniu pojazdu oraz ukryte wady techniczne.

Cena: 1 000,00 zł.

  

Pakiet 2 Ford Transit – samochód specjalny sanitarny

 1. nr rejestracyjny: PNT 99NX
 2. rok produkcji: 2006
 3. data pierwszej rejestracji: 01.02.2007r.
 4. nr identyfikacyjny (VIN):WF0LXXTTFL6Y14204
 5. wskazania drogomierza: 452 767 km.
 6. dopuszczalna masa całkowita:3300 kg.
 7. rodzaj nadwozia: zamknięte - furgon - ambulans
 8. rodzaj paliwa: olej napędowy
 9. pojemność/moc silnika: 2,4 cm3
 10. rodzaj skrzyni biegów: manualna 6 biegowa
 11. rodzaj napędu: tył

Wyposażenie pojazdu:

Drzwi boczne prawe przesuwne, drzwi tylne dwuskrzydłowe, immobiliser, zamek centralny, radioodbiornik, dwie poduszki powietrzne, elektrycznie opuszczane szyby, koło zapasowe, podnośnik, sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego, podstawa noszy, zabudowa ambulansu.

Stan pojazdu:

Pojazd w stanie technicznym adekwatnym do przebiegu i roku produkcji, silnik sprawny, do remontu most tylni, i skrzynia biegów.

Badanie techniczne ważne do 30.10.2018 r, ubezpieczenie OC 31.12.2020 r..

Sprzedawca nie odpowiada za braki w wyposażeniu pojazdu oraz ukryte wady techniczne.

Cena: 5 000,00 zł.

                                             

II. Informacje ogólne

 1. Ogłoszenie ma charakter publiczny.
 2. Ogłoszenie przeprowadza się w formie pisemnej (zbieranie ofert).
 3. Pojazdy zostaną sprzedane osobie, która zaoferuje najwyższą kwotę.
 4. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest podpisanie przez Kupującego oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym.
 5. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa Kupujący.
 6. Istnieje możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pojazdy (pakiet nr 1 lub 2).
 7. Sprzedający zalecana wizję lokalną. Termin musi być wcześniej ustalony ze Sprzedającym.

III. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

 1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 •  zaparafowany na każdej stronie wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2.
 1. Oferta winna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę tzn. jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca oferent lub oferentów występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

IV. Sposób porozumiewania się ze Sprzedającym

1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:00 – 14:30.

V. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć
w terminie do dnia 30.07.2020 r. godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl – Sekretariat Dyrektora p. nr 3.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW” nie otwierać przed 30.07.2020 r. do godz.10:15.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2020 r. godz.10:15. w siedzibie SPZOZ pok. nr 10.

VI. Cena samochodu

 1. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto. Samochód będzie mógł być sprzedany osobie, która zaproponuje najwyższą cenę. Cena nie może być niższa niżPolonez Kombi 1,6 MPI, - 1 000,00 zł.,Ford Transit- 5 000,00 zł.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.

VII. Informacje o formalnościach

 1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani e-mailem o wyborze lub o unieważnieniu ogłoszenia bez dokonania wyboru lub stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej SPZOZ.
 2. Kupujący, który złoży ofertę z najwyższą ceną jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego ( nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru jego oferty).
 3. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży oraz po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
 4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Dyrektor zwróci się drogą
  e-mail lub faxem do oferentów, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym przez Dyrektora, dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż zaoferowane w złożonych po raz pierwszy ofertach.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia jeśli wpłynie oferta, która będzie niższa niż:

-       Polonez Kombi 1,6 MPI, - 1 000,00 zł,

-       Ford Transit- 5 000,00 zł.

 1. Oferty będą rozpatrywane chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o sprzedaży.
 2. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§1 i 2 KC).

Zdjęcia Pojazdów znajdują się w załaczonym ogłoszeniu o sprzedazy pojazdów

Załączniki

 1. Druk Oferta
 2. Wzór umowy

Zatwierdził:

Tomasz Przybylski

Dyrektor SP ZOZ w Nowym Tomyślu