Uzyskanie pomocy po godz. 18-tej w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć

W razie zachorowania każdy ubezpieczony może skorzystać, po godzinach pracy swojego lekarza rodzinnego, z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godz.18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta może zgłosić się do dowolnej poradni realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ.

W Wielkopolsce działa kilkadziesiąt podmiotów realizujących świadczenia tzw "Wieczorynki" przy czym w każdym powiecie (w większości zlokalizowany w mieście powiatowym) znajduje się co najmniej jeden gabinet lekarsko-pielęgniarski udzielający tego typu świadczeń

Przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

• nagłego zachorowania

• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

• konieczności zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.

Skorzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)

• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku

• bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych

• bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych

• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

• zatrzymanie stolca lub moczu

• nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)

• przyjmowanie serii zastrzyków.

Udając się do Szpitala, należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (np. dowód osobisty). W sytuacji przyjęcia w trybie pilnym brak dokumentu tożsamości nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA W POZ

Wykaz świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz warunki ich realizacji

Opieka nocna i świąteczna realizowana jest przez lekarza i pielęgniarkę, poprzez:

 • porady lekarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim z pacjentem lub telefonicznie oraz w domu chorego,
 • świadczenia pielęgniarskie udzielane w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji,
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą udzieloną przez lekarza w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ.


Świadczenia o których mowa wyżej są realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta, w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Wymagane kwalifikacje

Lekarze

 • Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu.

Pielęgniarki

 • Pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu.


Aby nie zaburzyć dostępności do dotychczasowych świadczeń oraz z uwagi na charakter wprowadzanych przez NFZ podpisała umowy podwykonawstwa z następującymi podmiotami:

1. Świadczenia w rodzaju nocnej i świątecznej pielęgniarskiej opieki wyjazdowej:

dla mieszkańców terenu gminy Opalenica
PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH I SPECJALISTÓW "HIPOKRATES" S.P.
ul. Powst. Wielkopolskich 1
64-330 Opalenica
tel. kontaktowy 0500-285-283
dla mieszkańców terenu gminy Zbąszyń
"Optima" s.c.
ul. Na Kępie 7A/1
64-360 Zbąszyń
tel. kontaktowy 0530-522-782
dla mieszkańców terenu pozostałych gmin powiatu nowotomyskiego:
NZOZ PLZR Panaceum
ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl
tel. kontaktowy 0669-096-007

2. Świadczenia w rodzaju nocnej i świątecznej lekarskiej i pielegniarskiej

SPZOZ w Nowym Tomyślu
miejsce udzielania świadczeń:
ul. Sienkiewicza 3
tel. kontaktowy 0602 704 069 oraz 061 44 27 476

Ważne

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ nie obejmują sytuacji związanych ze stanami bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w przypadkach: utraty przytomności, upadku z wysokości, złamań, wypadku komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazu wypadkowych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą.

Wskazane przypadki bezwzględnie powinny być zgłaszane pod nr 999 lub 112 - RATOWNICTWO MEDYCZNE


TRANSPORT W POZ na podstawie umowy z WOW NFZ


Świadczenia transportu sanitarnego w POZ w ramach umowy z NFZ realizowane są na podstawie zlecenia lekarza rodzinnego od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godz. od 08,00 do 18,00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu realizacji.

SPZOZ im. dra Kazimierza Hołogi na podstawie umowy zawartej z WOW NFZ w Poznaniu oraz stosownych delegacjach lekarzy rodzinnych świadczy w/w zakres usług na rzecz pacjentów zdeklarowanych w:

 • PLR Fontis, ul. 17 Stycznia 1920 59a, 64-360 Zbąszyń
 • PZLR Arnika, ul. 17 Stycznia 1920 59a, 64-360 Zbąszyń
 • Gabinet Lekarski Barbara Ber, ul. Powst. Wielkopolskich 1, 64-330 Opalenica
 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów "HIPOKRATES" s.p., ul. Powst. Wlkp. 1, 64-330 Opalenica
 • Prywatny Gabinet Lekarski Ewa Kupś-Kaczmarek, ul. Powst. Wlkp. 1, 64-330 Opalenica
 • PZLR Limamed, ul. Sczanieckiej 6, 64-316 Kuslin
 • NZOZ Medyk, ul. 3-go Stycznia 3a, 64-310 Lwówek
 • NZOZ PLZR Panaceum, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
 • NZOZ Zdrovita, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl


W przypadkach uzasadnionych chorym przysługuje świadczenia tzw. transport daleki tj. pow. 120 km, w tym:

 • przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, w przypadku, gdy z przyczyn losowych, niewynikających z wyboru świadczeniobiorcy, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a jego stan zdrowia w momencie uzyskania wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania (domu świadczeniobiorcy);
 • przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do najbliższego, ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, w przypadku, gdy z przyczyn losowych, niewynikających z wyboru świadczeniobiorcy, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju a wypis ze szpitala następuje przed zakończeniem terapii i wymaga kontynuacji leczenia w kraju, oraz gdy nie istnieją medyczne przeciwwskazania do udzielenia świadczenia transportu sanitarnego poz;
 • przewozy w celu zapewnienia ciągłości sprawowanej opieki specjalistycznej realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do najbliższego właściwego ze względu na zakres udzielanych świadczeń, świadczeniodawcy specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i z powrotem, w przypadku, gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, świadczeniobiorca musi pozostawać pod stałą opieką danego świadczeniodawcy i odległość pomiędzy miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy a tym świadczeniodawcą przekracza łącznie tam i z powrotem 120 km;
 • przewozy w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do świadczeniodawcy wskazanego skierowaniem na transport sanitarny i z powrotem, w przypadku, gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, świadczeniobiorca musi korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń opieki ambulatoryjnej, realizowanych jedynie przez niektórych świadczeniodawców we właściwym zakresie świadczeń i miejsce udzielania świadczeń znajduje się w odległości przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km, a ogólny stan zdrowia świadczeniobiorcy nie pozwala na jego samodzielny dojazd do świadczeniodawcy; przepis stosuje się odpowiednio dla możliwych do realizacji w warunkach ambulatoryjnych, procedur kwalifikacji wstępnej świadczeniobiorców do świadczeń wysokospecjalistycznych, realizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz. 1140).


W przypadku konieczności skorzystania z tzw. transportu dalekiego poza zleceniem lekarza POZ należy przedłożyć zgodę NFZ na jego realizację zgodnie z załączonym wzorem

O wyrażenie zgody na udzielenie świadczenia transportu sanitarnego ,,dalekiego w poz występuje, w uzgodnieniu z lekarzem poz, do dyrektora właściwego terytorialnie Oddziału Funduszu:

 • świadczeniobiorca lub członek rodziny świadczeniobiorcy po uzyskaniu stosownego zaświadczenia (sporządzonego w języku polskim) od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń szpitalnych, w przypadkach określonych w § 35 ust. 2 pkt 1 i 2; Zarządzenie Nr 72/2009/DOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna
 • świadczeniobiorca lub jego opiekun prawny, po uzyskaniu stosownego zaświadczenia od świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczeń, w przypadkach określonych w § 35 ust. 2 pkt 3 i 4. Zarządzenie Nr 72/2009/DOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna


UWAGA: pacjenci zamieszkujący na terenie powiatu nowotomyskiego, a posiadający deklarację u lekarza rodzinnego innego niż w/w zmuszeni są do korzystania z usług zarówno Nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej jak i Transportu sanitarnego podmiotu, z którym dany lekarz zawarł stosowne porozumienie.

 • Zasady korzystania z usług transportu sanitarnego ramach ubezpieczenia zdrowotnego
 • Wniosek o zlecenie transportu sanitarnego w poz