Główny Ksiegowy
mgr Beata Wolanin
tel.: 061 44 27 304 fax.: 061 44 22 152

1. Działem kieruje Główny Księgowy, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi SPZOZ.
2. Do zadań działu należy w szczególności:
1) prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu
2) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań.
3) opracowywanie projektów planów finansowych Zakładu
4) współudział w ustalaniu cen świadczeń medycznych realizowanych w SPZOZ
5) prowadzenie księgowości z likwidaturą i kasą.
6) wystawianie faktur dla poszczególnych odbiorców usług medycznych wykonywanych na terenie Szpitala.
7) rozliczanie i dochodzenie należności.
8) sporządzanie wymaganych sprawozdań i rozliczeń w tym z GUS i właściwym Urzędem Skarbowym
9) przestrzeganie obowiązujących procedur postępowania zgodnie z systemem zarządzania jakością