Numer sprawy: SPZOZ_NT.DZP.226.04.22

Przedmiotem postępowania jest wynajem powierzchni ok 1 m2 powierzchni  na parterze holu głównego w szpitalu powiatowym przy ul. Sienkiewicza 3 w Nowym Tomyślu. Minimalna stawka czynszu netto 250,00 zł.

Do zaoferowanej kwoty zostanie doliczona aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT.
Stawka czynszu obejmuje media niezbędne do użytkowania automatu.
W przypadku wystąpienia awarii, Najemca zobowiązany jest do jej usunięcia w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia przez Wynajmującego. Zgłoszenie nastąpi telefonicznie bądź za
pomocą poczty elektronicznej. Nr telefonu oraz adres mailowy zostaną określone w umowie,którą Wynajmujący zawrze z Najemcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Najemcy nie będzie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu będą wymagały pisemnej zgody Wynajmującego.
Najemca zobowiązany jest ponoszenia wszelkich kosztów związanych z montażem, konserwacją, utrzymaniem i naprawą automatów oraz zapewnić dostawę, obsługę i serwis automatów, ciągłość uzupełnienia asortymentu oraz utrzymanie automatu oraz jego otoczenia w czystości.

Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie zwrócić lokal w stanie nie pogorszonym,
wynikającym z normalnej eksploatacji.

Najemca związany jest ofertą 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące

Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
Oferent może złożyć tylko jedna ofertę, propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najemca może zwrócić się do Wynajmującego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia
zamówienia w godzinach pracy Wynajmującego tj.: 7:00 - 14:30.

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 15.11.22r. godz.10:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna - RODO
Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO w celu związanym z ogłoszeniem o sprzedaży.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Nowym Tomyślu;
2 inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Nowym Tomyślu jest Pan Piotr Lichtarowicz kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 61/ 44 27 466 *;
3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem o sprzedaży pn: „Wynajem powierzchni pod automat vendingowy do zimnych napojów” Nr sprawy SPZOZ_NT.DZP.PN.226.04.22;
4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1830 ze zm);
5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania ;
6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

7 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 Nr sprawy: SPZOZ_NT.DZP.226.03.22                                                                        Nowy Tomyśl, 19.04.2022r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu oferuje do sprzedaży:

 1. Przedmiot sprzedaży:

Dwa zestawy:  Kolumna sufitowa z lampą (lampa operacyjna)  – rok produkcji 1997

 

Lampy używane były na Bloku Operacyjnym

 

Stan techniczny zestawu:

Urządzenie sprawne, zalecane wykorzystanie w Gabinetach Weterynaryjnych

 

Cena nie mniej niż: 3 000,00zł. za każdy z zestawów

 

 1. Informacje ogólne
 2. Ogłoszenie ma charakter publiczny.
 3. Ogłoszenie przeprowadza się w formie pisemnej (zbieranie ofert).
 4. Kolumna sufitowa z lampą zostanie sprzedany osobie, która zaoferuje najwyższą kwotę.
 5. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest podpisanie przez Kupującego oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym.
 6. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa Kupujący, zaleca się odbiór osobisty z terenu szpitala
 7. Sprzedający zalecana wizję lokalną. Termin musi być wcześniej ustalony ze Sprzedającym.
 8. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży (art. 558 Kodeksu cywilnego).

 

III. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

 1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
 1. Oferta winna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę tzn. jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca oferent lub oferentów występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

 

 1. Sposób porozumiewania się ze Sprzedającym
 2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:00 – 14:30.

 

 1. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć
w terminie do dnia 19.05.2022r. godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl – Sekretariat Dyrektora p. nr 3.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ KOLUMNY SUFITOWEJ (LAMPY OPERACYJNEJ)” nie otwierać przed dniem 19.05.2022r. do godz.10:15.

lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.05.2022r. o godz.10:15 w siedzibie SPZOZ pok. nr 10.

 1. Cena zestawu
 2. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto.

- Kolumna sufitowa  z lampą  (lampa operacyjna) będzie mogła być sprzedana osobie, która zaproponuje najwyższą cenę. Cena nie może być niższa niż 3 000,00 zł za każdy z zestawów.

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.

 

VII. Informacje o formalnościach

 1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani e-mailem o wyborze lub o unieważnieniu ogłoszenia bez dokonania wyboru lub stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej SPZOZ.
 2. Kupujący, który złoży ofertę z najwyższą ceną jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego ( nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru jego oferty).
 3. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży.
 4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Dyrektor zwróci się drogą
  e-mail lub faxem do oferentów, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym przez Dyrektora, dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż zaoferowane w złożonych po raz pierwszy ofertach.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia jeśli wpłynie oferta, która będzie niższa niż 3 000,00 zł za każdy z zestawów.
 7. Oferty będą rozpatrywane chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o sprzedaży.
 8. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§1 i 2 KC).

 

Klauzula informacyjna - RODO

 

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO w celu związanym z ogłoszeniem o sprzedaży.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Nowym Tomyślu jest Pan Piotr Lichtarowicz kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 61/ 44 27 466 *;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem o sprzedaży pn: „Sprzedaż kolumny sufitowej z lampą (lampa operacyjna) ” Nr sprawy SPZOZ_NT.DZP.PN.226.03.22;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1830 ze zm);
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania ;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 Nr sprawy: SPZOZ_NT.DZP.226.02.22                                                                      

 

Ogłoszenie o sprzedaży

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu oferuje do sprzedaży:

 1. Przedmiot sprzedaży:

Dwa zestawy:  Kolumna sufitowa z lampą (lampa operacyjna)  – rok produkcji 1997

 

Lampy używane były na Bloku Operacyjnym

 

Stan techniczny zestawu:

Urządzenie sprawne, zalecane wykorzystanie w Gabinetach Weterynaryjnych

 

Cena nie mniej niż: 5 000,00zł. za każdy z zestawów

 

 1. Informacje ogólne
 2. Ogłoszenie ma charakter publiczny.
 3. Ogłoszenie przeprowadza się w formie pisemnej (zbieranie ofert).
 4. Kolumna sufitowa z lampą zostanie sprzedany osobie, która zaoferuje najwyższą kwotę.
 5. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest podpisanie przez Kupującego oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym.
 6. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa Kupujący, zaleca się odbiór osobisty z terenu szpitala
 7. Sprzedający zalecana wizję lokalną. Termin musi być wcześniej ustalony ze Sprzedającym.
 8. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży (art. 558 Kodeksu cywilnego).

 

III. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

 1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
 1. Oferta winna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę tzn. jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca oferent lub oferentów występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

 

 1. Sposób porozumiewania się ze Sprzedającym
 2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:00 – 14:30.

 

 1. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć
w terminie do dnia 14.04.2022r. godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl – Sekretariat Dyrektora p. nr 3.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ KOLUMNY SUFITOWEJ (LAMPY OPERACYJNEJ)” nie otwierać przed dniem 14.04.2022r. do godz.10:15.

lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14.04.2022r. o godz.10:15 w siedzibie SPZOZ pok. nr 10.

 1. Cena zestawu
 2. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto.

- Kolumna sufitowa  z lampą  (lampa operacyjna) będzie mogła być sprzedana osobie, która zaproponuje najwyższą cenę. Cena nie może być niższa niż 5 000,00 zł za każdy z zestawów.

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.

 

VII. Informacje o formalnościach

 1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani e-mailem o wyborze lub o unieważnieniu ogłoszenia bez dokonania wyboru lub stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej SPZOZ.
 2. Kupujący, który złoży ofertę z najwyższą ceną jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego ( nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru jego oferty).
 3. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży.
 4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Dyrektor zwróci się drogą
  e-mail lub faxem do oferentów, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym przez Dyrektora, dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż zaoferowane w złożonych po raz pierwszy ofertach.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia jeśli wpłynie oferta, która będzie niższa niż 5 000,00 zł za każdy z zestawów.
 7. Oferty będą rozpatrywane chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o sprzedaży.
 8. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§1 i 2 KC).

 

Klauzula informacyjna - RODO

 

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO w celu związanym z ogłoszeniem o sprzedaży.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Nowym Tomyślu jest Pan Piotr Lichtarowicz kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 61/ 44 27 466 *;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem o sprzedaży pn: „Sprzedaż kolumny sufitowej z lampą (lampa operacyjna) ” Nr sprawy SPZOZ_NT.DZP.PN.226.02.22;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1830 ze zm);
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania ;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (formularz sprzedaży lamp operacyjnych.doc)formularz sprzedaży lamp operacyjnych.doc[Formularz sprzedaży lamp operacyjnych]37 kB
Pobierz plik (Informacja o unieważnieniu ogłoszenia sprzedaży.pdf)Informacja o unieważnieniu ogloszenia[ ]173 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o sprzedaży lamp operacyjnychII .pdf)ogłoszenie o sprzedaży lamp operacyjnychII .pdf[ogłoszenie o sprzedaży lamp operacyjnych (II)]2451 kB
Pobierz plik (wzór umowy.doc)wzór umowy.doc[Wzór umowy]37 kB

Nr sprawy: SPZOZ_NT.DZP.226.01.22                                                                         Nowy Tomyśl, 9.02.2022r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu oferuje do sprzedaży:

 1. Przedmiot sprzedaży:

Dwa zestawy:  Kolumna sufitowa z lampą (lampa operacyjna)  – rok produkcji 1997

 

Lampy używane były na Bloku Operacyjnym

 

Stan techniczny zestawu:

Urządzenie sprawne, zalecane wykorzystanie w Gabinetach Weterynaryjnych

 

Cena nie mniej niż: 6 999,00zł. za każdy z zestawów

 

 1. Informacje ogólne
 2. Ogłoszenie ma charakter publiczny.
 3. Ogłoszenie przeprowadza się w formie pisemnej (zbieranie ofert).
 4. Kolumna sufitowa z lampą zostanie sprzedany osobie, która zaoferuje najwyższą kwotę.
 5. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest podpisanie przez Kupującego oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym.
 6. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa Kupujący, zaleca się odbiór osobisty z terenu szpitala
 7. Sprzedający zalecana wizję lokalną. Termin musi być wcześniej ustalony ze Sprzedającym.
 8. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży (art. 558 Kodeksu cywilnego).

 

III. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

 1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 • pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
 1. Oferta winna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę tzn. jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca oferent lub oferentów występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

 

 1. Sposób porozumiewania się ze Sprzedającym
 2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:00 – 14:30.

 

 1. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć
w terminie do dnia 9.03.2022r. godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl – Sekretariat Dyrektora p. nr 3.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ KOLUMNY SUFITOWEJ (LAMPY OPERACYJNEJ)” nie otwierać przed dniem 9.03.2022r. do godz.10:15.

lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  9.03.2022r. o godz.10:15 w siedzibie SPZOZ pok. nr 10.

 1. Cena zestawu
 2. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto.

- Kolumna sufitowa  z lampą  (lampa operacyjna) będzie mogła być sprzedana osobie, która zaproponuje najwyższą cenę. Cena nie może być niższa niż 6 999,00 zł za każdy z zestawów.

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.

 

VII. Informacje o formalnościach

 1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani e-mailem o wyborze lub o unieważnieniu ogłoszenia bez dokonania wyboru lub stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej SPZOZ.
 2. Kupujący, który złoży ofertę z najwyższą ceną jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego ( nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru jego oferty).
 3. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży.
 4. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Dyrektor zwróci się drogą
  e-mail lub faxem do oferentów, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym przez Dyrektora, dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż zaoferowane w złożonych po raz pierwszy ofertach.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia jeśli wpłynie oferta, która będzie niższa niż 6 999,00 zł za każdy z zestawów.
 7. Oferty będą rozpatrywane chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o sprzedaży.
 8. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§1 i 2 KC).
Załączniki:
Pobierz plik (formularz ofertowy sprzedaż lamp.doc)formularz ofertowy sprzedaż lamp.doc[Formularz ofertowy]37 kB
Pobierz plik (Informacja o unieważnieniu postępowania I.pdf)Informacja o unieważnieniu postepowania[Informacja o unieważnieniu postepowania]171 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o sprzedaży lamp operacyjnych I.pdf)ogłoszenie o sprzedaży lamp operacyjnych I.pdf[ogłoszenie o sprzedaży]2451 kB
Pobierz plik (wzór umowy sprzedaż lamp.doc)wzór umowy sprzedaż lamp.doc[Wzór umowy]37 kB