Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu

SP ZOZ w Nowym Tomyślu realizuje projekt pn.Zakup ambulansu ratownictwa medycznego wraz z jego wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej nr POIS.09.01.00-00-0467/21

w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego 

oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, w szczególności:

 • poprawa efektywności ratownictwa medycznego w powiecie ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych
 • poprawa jakości usług medycznych w zakresie wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności regionu, w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich,
 • poprawa bezpieczeństwa i standardu wykonywanych usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych,
 • zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zdarzeniu, a w szczególności obniżenie śmiertelności w wyniku wypadków drogowych, zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia i innych stanów nagłego zagrożenia życia ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych,
 • skrócenie czasu średniego dotarcia ambulansu,

Planowane efekty:

Realizacja Projektu pozwoli na utrzymanie wysokiej jakości świadczeń ratunkowych w tym skrócenie średniego czasu dotarcia do pacjenta. Wpłynie też pozytywnie na komfort pacjenta i bezpieczeństwo udzielania świadczeń, jak i poprawę warunków pracy personelu.

Zapewni bezpieczeństwo i szybką reakcję zespołu ratownictwa medycznego do udzielania natychmiastowej pomocy, co wraz z obecną sytuacją konieczności podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych ma ogromne znaczenie dla ogółu społeczeństwa.

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Fundusz (środki) : Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 520 000,00 PLN.

Kwota dofinansowania EFRR : 520 000,00 PLN.

Kwota dofinansowania tytułem środków krajowych/ dotacji celowej: 78 000,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 04.2021 – 12.2021.

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać ma realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 

 

Logo UE

Nowy respirator został nam przekazany w użyczenie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – beneficjenta projektu pt. „Działanie związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID 19”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – Projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Otrzymany stacjonarno-transportowy respirator Monnal T60 został przekazany na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu. Sprzęt ten będzie wykorzystywany przede wszystkim w oddziale SOR i stanowić będzie wsparcie dla działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19.

Serdecznie dziękujemy za przekazany sprzęt.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych.

Mechanizm ten opracowany i udostępniony został przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ i stanowi narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia

 

Projekt w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
DZIAŁANIE 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Tytuł projektu: „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl”.

Wartość projektu: 3.135.940 zł.

Wysokość dofinansowania z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 2.665.549 zł.

Środki organu założycielskiego (Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu): 470.391 zł.

 1. Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać ma realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 1. Opis projektu.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu dnia 28 września 2018r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, której celem jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w niezbędny sprzęt ma istotny wpływ nie tylko na zakres i poziom świadczonych usług, ale również na zwiększenie ilość wykonanych świadczeń zdrowotnych.

Według zasady „złotej godziny” w ratownictwie medycznym/medycynie ratunkowej, od rozpoczęcia działań ratowniczych do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej nie może upłynąć więcej niż 60 min. Przy zachowaniu tej zasady, szanse osób z ciężkimi urazami na przeżycie są dużo większe. Po upływie tego czasu, znacznie wzrasta ryzyko śmierci i powikłań. Decydujące znaczenie ma dostarczenie pacjenta z ciężkimi obrażeniami ciała, tak szybko jak to tylko możliwe, do Centrum Urazowego, w którym znajdują się specjaliści mogący zapewnić niezbędną opiekę medyczną.

Celem ogólnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego.

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych usług z wykorzystaniem nowych technologii medycznych.

Celem szczegółowym projektu jest doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną SOR SPZOZ Nowy Tomyśl, dzięki czemu jako inwestycja w służbę zdrowia wpłynie bezpośrednio na jakość świadczeń medycznych i odpowie na zapotrzebowanie beneficjentów.

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt medyczny m.in. respiratory mobilny i stacjonarny, defibrylatory, kardiomonitory, aparaty USG, cyfrowy mobilny aparat RTG przyłóżkowy oraz aparat RTG z ramieniem C, aparat do znieczulania, urządzenia do diagnostyki endoskopowej, detektory krwawień oraz żył, analizator parametrów krytycznych, aparaty do ogrzewania pacjenta i płynów infuzyjnych, ssaki elektryczne i aparaty EKG, pompy infuzyjne, łóżka szpitalne, lampa operacyjna, wózki transportowy i inwalidzkie, stół i stoliki zabiegowe, dźwig do podnoszenia pacjentów, system bezprzewodowego przywoływania osób.

 1. Postępowania przetargowe - w ramach projektu.


Postępowania przetargowe w ramach projektu pn. "Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl" zamieszczane są w ogólnej zakładce OGŁOSZENIA/PRZETARGI - patrz strona główna.

Aktualne postępowania przetargowe:

 • SPZOZ_NT/DZP/PN/11/18 DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

 • SPZOZ_NT/DZP/PN/01/19 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
 • SPZOZ_NT/DZP/PN/02/19 DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH i WÓZKA TRANSPORTOWEGO DLA SOR w NOWYM TOMYŚLU

Pozostałe postępowania:

 • SPZOZ_NT/DZP/ZO/04/19 Dostawa komputera z wyposażeniem dla potrzeb SOR w Nowym Tomyślu
 • SPZOZ_NT/DZP/ZO/05/19 Dostawa systemu bezprzewodowego  przywołania personelu dla potrzeb SOR w Nowym Tomyślu 
 • SPZOZ_NT/DZP/ZO/06/19 Dostawa komputera z wyposażeniem dla potrzeb SOR w Nowym Tomyślu

 

4. Publikacje prasowe i internetowe:

Odnośniki do publikacji:

 

Nowy sprzęt na SOR od Ministra Zdrowia za ponad 3 mln złotych.