Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2023.991 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (CPV 85100000 – 0 Usługi ochrony zdrowia CPV 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie) w ramach – indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej

i/lub

- grupowej praktyki lekarskiej.