UCHWAŁA NR LIV/462/2023
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowotomyskiego w 2024 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 , 2 i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu nowotomyskiego oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowotomyskiego w 2024 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego do przekazania niniejszej uchwały, w postaci elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie dwóch dni roboczych od dnia jej podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Pełne informacje w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwala_LIV_462_2023.pdf)Uchwala_LIV_462_2023.pdf[ ]1510 kB